รักลูก เข้าใจลูกตามทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ
JESSIE MUM

พัฒนาการลูก” เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ จริงอยู่อย่างที่โน้ตเคยพูดเสมอว่า เด็กแต่ละคนต่างกัน เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการที่เร็ว ในขณะที่บางคนมีพัฒนาการที่ช้า โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกได้เพื่อให้เขาได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ขอเพียงให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของลูกตามหลักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะ

ทำไมต้องเพียเจท์ เพียเจท์คือใคร

เพียเจท์คือใคร

เพียเจท์ หรือ Jean Piaget เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา โดยเขาได้กล่าวไว้ว่า

“เด็กจะสร้างความรู้ หรือพัฒนาสติปัญญาผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่ 2 แบบ และจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาตามช่วงวัยทั้งหมด 4 ขั้น”

สติปัญญาที่เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ในทฤษฎีของเพียเจท์ กระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กจะเกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ 2 ด้วยกัน

 • การซึมซับประสบการณ์ (Assimilation)
 • การปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางด้านความคิด และความเข้าใจ

หรือจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เด็กจะซึมซับประสบการณ์ที่เขาได้รับมา แล้วจับมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการทางการคิด โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องเก่าที่เคยเรียนรู้มากับเรื่องใหม่ การเกิดขึ้นของเรื่องต่าง ๆ จะมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และความเข้าใจของเด็กนั่นเองค่ะ

ตัวอย่าง

ครั้งแรกที่เด็กได้รับของเล่นมาซึ่งเป็นแท่งแม่เหล็ก สิ่งแรกที่เด็กจะทำก็คือ การกัด หรือเขย่าแท่งแม่เหล็กนั้น เพราะของเล่นส่วนใหญ่ที่เด็กเคยได้เล่น เขาก็จะเล่นด้วยวิธีเหล่านี้ทั้งสิ้น แบบนี้จะเรียกว่า “การซึมซับประสบการณ์
แต่พอเห็นว่าเล่นด้วยวิธีนี้ไม่สนุก เขาก็จะหาวิธีเล่นในแบบอื่นไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็พบว่า แท่งแม่เหล็กนี้สามารถดูดสิ่งของบางอย่างได้ เด็กจะเกิดกระบวนการปรับความคิด และเริ่มเรียนรู้แล้วว่าของเล่นชิ้นนี้ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อกัด หรือเขย่า แต่มีเอาไว้สำหรับดูดสิ่งต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เรียกว่า “การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา” ให้เหมาะสมจากการใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกัน

พัฒนาการทางสติปัญญามีทั้งหมดกี่ขั้น

ตามหลักทฤษฎีของเพียเจท์ พัฒนาการทางสติปัญญาจะแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้น ได้แก่

ขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ (Sensory-motor Stage)

ขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ

เริ่มตั้งแต่ : แรกเกิด-2 ปี

ด้วยธรรมชาติของเด็กในวัยนี้จะอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การพยายามคว้าสิ่งของ การมอง และการดู เด็กในวัยนี้จะแสดงให้เห็นว่าเขามีสติปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยการกระทำ เพราะเขายังไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นคำพูดยาว ๆ ได้ เด็กจะต้องมีโอกาสได้ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขั้นแรกนี้ อาทิ การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาจะเป็นไปด้วยดี เด็กในวัยนี้มักชอบทำอะไรซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และมักจะมาจากการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก

ขั้นเตรียมความคิดที่มีเหตุผล (Preoperational Stage)

ขั้นเตรียมความคิดที่มีเหตุผล

เริ่มตั้งแต่ : 2-7 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 1. ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กวัย 2-4 ปี เป็นช่วงที่เด็กเริ่มรู้จักการใช้เหตุผลในเบื้องต้น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 การณ์ หรือมากกว่าเข้าหากันได้โดยมีเหตุผลของตัวเอง ซึ่งหมายถึงเด็กจะยังยึดเอาเหตุผล เอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ ดังนั้น เหตุผลที่ได้อาจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนัก เขาจะ ยังมองไม่เห็นและยังไม่เข้าใจในเหตุผลของคนอื่น แต่วัยนี้เขาจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่เร็วมาก
 2. ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ต้องใช้เหตุผล (Intuitive Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กวัย 4-7 ปี เด็กจะมีความคิดรวบยอดกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น แยกประเภทและชิ้นส่วนวัตถุได้ เข้าใจความหมายของจำนวนเลข สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จักการนำความรู้ของสิ่งหนึ่งมาอธิบายหรือมาใช้แก้ปัญหาได้

ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม (Concrete Operation Stage)

ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม

เริ่มตั้งแต่ : 7-11 ปี

เด็กวัยนี้สามารถตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เข้าใจเหตุผลที่เป็นจริง และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ลักษณะเด่นของวัยนี้คือ ความสามารถในการคิดย้อนกลับ มีความจำที่ดีมากขึ้น สามารถจัดกลุ่มและแยกประเภทได้อย่างสมบูรณ์ สนทนากับบุคคลอื่นได้ด้วยความเข้าใจในเหตุผลของผู้อื่นได้ดี

ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นนามธรรม (Formal Operation Stage)

ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นนามธรรม

เริ่มตั้งแต่ : 11-15 ปี

เด็กวัยนี้จะไม่ได้คิดจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่จะคิดย้อนกลับไปในอดีต รวมถึงคาดเดากับอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลมา สนับสนุนแนวความคิด และนี่เองค่ะที่เป็นสัญญาณบอกว่าเด็กเริ่มมีความคิดแบบผู้ใหญ่แล้ว มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม มีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการอิสระ ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เพียงแค่เราเริ่มจากการทำความเข้าใจตัวตนของลูกก่อนว่าแต่ละวัยเขาต้องการอะไรและมีพฤติกรรมอย่างไร เพื่อที่เราจะได้ตอบสนองเขาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. เช็คลิสต์ “ของเตรียมคลอด” “ของใช้เด็ก” “ของใช้หลังคลอด” เพื่อใช้หลังคลอดที่จำเป็น

 2. 8 อาหารที่แม่ให้นมห้ามทาน

 3. แนะวิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่อย่างถูกวิธี

 4. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 5. White Noise เสียงคลื่นความถี่ที่กล่อมลูกให้หลับฝันดี เพิ่มสมาธิได้อีกด้วย

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 2. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 3. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 4. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 5. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 6. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP